YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE  ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve 5 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Genel Kurulda belirlenen tutarlarda huzur hakkı almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret seviyeleri belirlenirken, üyenin icrada görevli olup olmaması, karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde ise; yukarıdaki ölçütlerle birlikte verilecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup,  Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kar payı, pay opsiyonları veya Şirket’in performansına dayalı ödeme planları gibi ölçütler kullanılmamaktadır.

Şirketimizin Üst Düzey Yöneticileri’ne Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticiler’e, ayrıca yılsonlarında, Şirket’in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Şirketimiz’de  “Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası” belirlenirken; Şirket’in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet kosulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır. Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği, bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı vb. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sisremi ve uygulaması kurulmuştur. Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı’nın bilgisindedir. Çalışan’ın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, Çalışan’a yönelik disiplin hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır.

Grup, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.