Ana Sözleşme ve Ticaret Sicil Bilgileri

Anasayfa » Ana Sözleşme ve Ticaret Sicil Bilgileri

Ticaret Ünvanı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Telefon, Telex, Faks

Telefon: 0 236 236 22 33
Fax: 0 236 236 18 64

Faaliyet Konusu

Ticari Tip Soğutucu ve Dondurucu Üretimi

Ticaret Sicil Memurluğu – No

Manisa – 16057

Kuruluş Tarihi

07.01.1969

Ticaret Merkezi Adresi

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA İZMİR

Faaliyet Kodu

28.25.01 (NACE)

Vergi Dairesi ve Vergi Sicil No

Mesir Vergi Dairesi – 5640007051

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 : ŞİRKETİN KURULUŞU

Anonim şirket (burada şirket ismi altında anılacaktır) Türk Ticaret Kanunu’nun ani kuruluş hükümlerine göre aşağıda ünvan, ikametgah ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında kurulmuştur.
1. Şenocak Müessesesi, Sabahattin ve İsmet Şenocak Kollektif Şirketi, Anafartalar Caddesi, 143 İzmir-Türkiye.
2. Nezahat Şenocak, Mithatpaşa Caddesi, No:786, Kat:3, Daire:7, İzmir-Türkiye. Tabiyeti Türk.
3. Gülümser Şenocak, Mithatpaşa Caddesi, No:812, İzmir -Türkiye. Tabiyeti Türk.
4. Alim Şenocak, Mithatpaşa Caddesi, No:786, Kat:3, Daire:7 İzmir-Türkiye. Tabiyeti Türk.
5. Ahmet Şenocak, Mithatpaşa Caddesi, No:812, İzmir-Türkiye. Tabiyeti Türk.

MADDE 2 :

Yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 : ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin ticari ünvanı “Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir.

MADDE 4 : ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi Manisa’dır. Adresi Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunus Emre Manisa’dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca İlgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket İlgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

MADDE 5 : ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU

Şirketin başlıca maksat ve konuları şunlardır:
I. Şişe soğutucuları, dondurucu ve soğutma ve ısıtma endüstrisinde diğer her türlü mamul ya da yarı mamuller ile hammaddelerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve satışı.
II. Şirketin maksadının elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.
Ezcümle;
A. Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, Şirket maksat ve konularına yardımcı olacak, ilerleme sağlayacak faaliyetlerin idaresi amacı ile yurt içinde, yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması veya kurulmuş şirketlere iştirak edilmesi, her türlü sınai teşebbüslerde bulunulması,
B. Üçüncü kişilere verilen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile şirket maksat ve konularına yardımcı olacak pay senetleri, tahvil, diğer menkul kıymetli evrakların ve sermaye piyasası araçlarının alınıp satılması, bunlarla ilgili tasarruflarda bulunulması,
C. Her türlü marka, patent, ihtira beratı ve lisans, fikri ve sınai sair hakların iktisabı ile bu hakların kısmen veya tamamen devredilmesi, kiraya verilmesi, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edilmesi,
D. Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması, kiralanması, bunlar üzerinde leyh ve aleyhte her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ve terkin ettirilmesi, yurt içi ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdedilmesi, banka ve sair kurumlardan kredi alınması.
Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
E. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenebilecek üst sınır dâhilinde kalmak ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek şartıyla, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartlarıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, kamu yararına çalışan kurumlara ve eğitim kurumlarına bağışta bulunulması.
F. Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali işlemlerin yapılması,
III. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde İlgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MADDE 6 : ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresi sınırsızdır.

MADDE 7 : SERMAYE

(Tadil metinleri 09.06.2023 tarihli 10849 sayılı TTSG’nin 988. sayfasında yayınlanmıştır.)
Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.09.1998 tarih ve 1085 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sirket’in kayıtlı sermayesi, 350.000.000 (üçyüzellimilyon) T.L olup, bu sermaye miktan her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 35.000.000.000 (otuzbeşmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2023-2027 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem içindir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Sirketin çıkarılmış sermayesi 79.200.000- (Yetmişdokuzmilyonikiyüzbin) Türk Lirasıdır.
Bu sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 4.831.809.524 (dörtmilyarsekizyüzotuzbirmilyonsekizyüzdokuzbinbeşyüzyirmidört) adet nama yazılı 3.088.190.476 (üçmilyarseksensekizmilyonyüzdoksanbindörtyüzyetmişaltı) adet hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.920.000.000 (yedimilyardokuzyirmimilyon) adet paya bölünmüştür.
Çıkarılmış sermayenin;

109.235 (Yüzdokuzbinikiyüzotuzbeş TürkLirası) TL’lik kısmı nakden,

4.385.224,81(DörtmilyonüçyüzseksenbeşbinikiyüzyirmidörtTürkLirasıseksenbirkuruş) T.L’lik kısmı Gayrimenkul Satış Karının istisnaya isabet eden kısmından sermayeye aktarılması suretiyle,

25.505.540,19(YirmibeşmilyonbeşyüzbeşbinbeşyüzkırkTürkLirasıondokuzkuruş) TL’lik kısmı iç kaynaklardan sermayeye ilave suretiyle,

3.000.000(üçmilyonTürkLirası) T.L’lik kısmı 2013 yılı net dönem karından ilave suretiyle,

6.600.000 (AltımilyonaltıyüzbinTürkLirası) T.L’lik kısmı olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle

39.600.000 (OtuzdokuzmilyonaltıyüzbinTürkLirası) T.L’lik kısmı 2020 yılı net dönem karından ilave suretiyle
tamamen ödenmiştir.
Bu sermayeyi temsilen;

34.458.095,23(otuzdörtmilyondörtyüzellisekizbindoksanbeşTürkLirasıyirmiüçkuruş) T.L tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 3.445.809.523 (Üçmilyardörtyüzkırkbeşmilyonsekizyüzdokuzbinbeşyüzyirmiüç) adet A Grubu nama yazılı pay,

6.930.000 (AltımilyondokuzyüzotuzbinTürkLirası) T.L tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 693.000.000 (Altıyüzdoksanüçmilyon) adet B Grubu nama yazılı pay,

6.930.000 (AltımilyondokuzyüzotuzbinTürkLirası) T.L tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 693.000.000 (Altıyüzdoksanüçmilyon) adet C Grubu nama yazılı pay,

30.881.904,77 (OtuzmilyonsekizyüzseksenbirbindokuzyüzdörtTürkLirasıyetmişyedikuruş) T.L tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 3.088.190.476 (üçmilyarseksensekizmilyonyüzdoksanbindörtyüzyetmişaltı) adet D Grubu hamiline yazılı pay
olmak üzere toplam 7.920.000.000 (yedimilyardokuzyirmimilyon) adet pay çıkarılmış ve ortaklara paylan oranında dağıtılmıştır. Sirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir, iç kaynaklardan yapılan sermaye artımlarında ihraç edilen paylar pay sahiplerine paylan oranında bedelsiz olarak dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı paylan ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üstünde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklanın kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı yapılması konulannda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında yetkisizlige yol açacak şekilde kullanılamaz. Paylann nominal degeri 1.000,-(Bin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-(Bin) T.L’lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruşluk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortaklann sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun payların kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslan çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 8 : HİSSELERİN DEVRİ, TAHVİL VE DİĞER BORÇ SENETLERİ

A. Genel olarak :
Şirket nama ve hamiline hisseler çıkarabilir.
Ancak D Grubu hisseler hamiline, A, B, C Grubu hisseler nama yazılı olacaktır.
Nama yazılı hisselerin diğer hissedarlara yada 3. şahıslara devri Yönetim Kurulunun kararına tabidir.
Ancak aşağıda yazılı devirler Yönetim Kurulunun kararına bağlı değildir.
a) Kanunen gerekli devirler
b) Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere Genel Kurulda seçilen şahıs için gereken asgari adette hisse senedinin devredilmesi veya rehin edilmesi.
Hissedarlar Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları çıkarabilir. İhraç edilecek tahvillerin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 9 : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılacaktır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilecektir.

MADDE 10 : YÖNETİM KURULU

A. Şirket işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyularak, Genel Kurul tarafından seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir.
B. Yönetim Kurulu A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 4 (dört) üye, B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 1 (bir) üye ve C Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 1 (bir) üye olmak üzere, 6 (altı) üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir.
C. Aşağıda yazılı D ve E paragraflarında belirtilen haller dışında, Yönetim Kurulunun toplantı nisabı 5 tir ve Yönetim Kurulu toplantıya iştirak edenlerin çoğunluğu ile karar verir. Ancak, birinci ve ikinci çağrıdan sonra nisap sağlanamazsa, üçüncü davetten sonra toplantı nisabı dört olacaktır. Bütün üyeler tarafından imzalanmış olan bir karar, Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış ve toplantıda kabul edilmiş gibi geçerli ve etkilidir.
D. Aşağıda yazılı haller Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin mevcudiyetini ya da yazılı onayını gerektirir. Ancak ikinci çağrıda toplantı ve karar nisabı 5 (beş)’tir. Aşağıda bahsolunan konulara ilişkin hiçbir karar, Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin oy birliği ya da ikinci çağrıda 5 (beş) üyenin onayı olmaksızın kabul edilemez.
a) Şirket faaliyetlerinin artırılması ya da önemli ölçüde azaltılması; maddi duran varlıkların net aktif değerinin %50’sini aşan, yatırım projelerinin planlanması ve/veya maddi duran varlıkların elden çıkarılması faaliyetlerin artırılması ve/veya azaltılması olarak değerlendirilecektir.
b) Şirket varlıklarından maddi duran varlıkların olağan iş akışı dışında alımı, satışı ya da kiraya verilmesi, şirket aktiflerinin veya herhangi birinin üçüncü bir gerçek ve/veya tüzel kişi yararına rehnedilmesi, ipotek edilmesi veya sair herhangi bir ayni hakla kısıtlanması.
c) İştirakler kurulması veya başka bir şirketin alınması ya da başka bir şirketle birleşmesi.
d) Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği zorunlu haller dışında, şirket finansal yapısının tekrar düzenlenmesi, feshi ya da tasfiye önerilmesi.
e) Ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla, olağan iş akışı dışında, üçüncü şahıs gerçek veya tüzel kişilere yatırım yapılması, borç alınması, verilmesi veya garanti verilmesi.
f) Şirket faaliyetleri ve olağan iş esasları dışında, olağanüstü nitelikte bulunan, finansman, avans ve diğer ticari işlemler.
g) Müteakip yıl için bütçenin onaylanması sırasında mutabık kalınacak (ithalat ve ihracat dâhil satış hedefi dâhil) yıllık pazarlama planlarının yapılması.
E. Aşağıdaki hallerde, Yönetim Kurulunun 5 üyesi tarafından kabul edilmedikçe hiçbir karar geçerli olmayacaktır.
a) Yukarıdaki 10/D maddelerinde belirtilmemiş temel şirket politikasına ilişkin kararlar.
F. Yönetim Kurulu toplantıları çağrıları, aksi bütün üyeler tarafından kararlaştırılmadıkça; telefon ya da elektronik posta kanalıyla olacak ve 14 gün önce taahhütlü posta ya da elektronik posta ile teyidi istenecektir. Bu gibi çağrılarda, toplantıların gündemi, yeri ve zamanı belirtilecektir. Gündeme yapılacak ilaveler elektronik posta ile belirtilecek ve teyid mektubu istenecektir.
G. Yönetim kurulunun başkan ve üyelerine verilecek aylık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

MADDE 11 : GÖREV SÜRESİ

Yönetim Kurulu Üyeleri azami üç yıl koşuluyla seçilirler. Görev süresi dolan üyeler, tekrar seçilebilirler. Genel Kurul, gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Üyelerini dilediği zaman değiştirebilir.

MADDE 12 : YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTISI

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muamelelerinin gerektirdiği hallerde toplanır.

MADDE 13 : ÜYE EKSİĞİ VE GÖREVDEN ALMA

Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükmü saklı kalmak üzere Yönetim Kurulunda bir üyeliğin açılması halinde Yönetim Kurulu, açılan üyelik hangi imtiyazlı pay grubundan gösterilmiş ise onların göstereceği adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye, ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar görevini ifa eder.

MADDE 14 : ŞİRKETİN TEMSİL EDİLMESİ

Şirketi, başkalarına karşı temsil ve yönetme yetkisi Yönetim Kuruluna verilmiştir. Herhangi bir evrağın yada sözleşmenin şirket için geçerli ve bağlayıcı olabilmesi için şirketi temsil eden ve bağlayan kişilerin şirket mühürü altında imzasını taşımalıdır.
İmza sirküleri hazırlanarak bastırılacak ve tescil ettirilecektir.

MADDE 15 : YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, kanun veya ana sözleşme ile Genel Kurula bırakılmış hususlar dışında her türlü kararı alma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu özellikle aşağıda yazılı konularda karar verme yetkisine sahiptir.
A. Yöneticileri atamak, şirket adına imza atacak yetkili kişileri belirlemek ve bu kişilerin yetkilerini geri almak ve/veya düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmek.
B. Şube, temsilcilik ve büro açmak ya da kapatmak.
C. Toplu iş sözleşmelerinde görüşmeler yapmak ve neticelendirmek.
D. Şirketin idare ve uygulamalara ilişkin işlerinin yürütülmesi amacıyla Genel Müdür seçmek. Ayrıca, Genel Müdür ile yapılacak olan sözleşmelerde şirket esas sözleşmesine uyma zorunluluğu konacaktır.
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken Şirket politika ve kuralları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, gereken hallerde Genel Kurul’un bilgisine veya onayına sunular ve ilan edilir.

MADDE 16 : DENETİM

Şirketin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 17 : DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

Kaldırılmıştır.

MADDE 18 : ÜCRETLER

Kaldırılmıştır.

MADDE 19 : GENEL KURUL

A. Pay sahipleri Genel Kurulu olağan ya da olağanüstü olarak yapılacaktır. Olağan Genel Kurul her yıl, şirket cari yılının bitimini takip eden 3 ay içerisinde yapılır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 413. maddesinde belirtilen konular görüşülecek ve gereken kararlar alınacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun görüşülmesini veya duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları, yönetim kurulu başkan ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.
Pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurulu şirket akışının gerektirdiği yerde ve zamanda Türk Ticaret Kanunu ve bu şirket ana sözleşmesinin koşullarına uyarak toplanacak ve karar alınacaktır.
B. Ortaklardan en az %5 paya sahip olanların isteği ile Başkan, 7 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bulunur ve gündem toplantı talep eden ortağın teklif ettiği konuları içerecektir. A, B ve C Grubu paylar için bu oran aranmaz.
Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular, nama yazılı paylara sahip A, B ve C Grubu ortaklarca oybirliği ile aksine bir karar alınmadıkça, eposta ile A, B, C Grubu pay sahiplerine gönderilecek ve toplantı tarihinden 21 gün öncesine kadar taahhütlü posta ile teyid edilecektir. Bu duyurularda toplantı gündemi ve tarihi belirtilecektir. Gündeme yapılacak eklemeler eposta ya da teyid mektubu ile gönderilecektir. Ayrıca toplantıya çağrıda, A, B, C, ve D Grubu paylara sahip pay sahipleri için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.
C. Kararlar
a) Aşağıda yer alan (b,c,d,e) bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında kararlar, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen nisaplara uygun olarak alınır.
b) 10. maddenin A, B bentleri ile 19. maddenin C/b bentlerinin değişikliği ile ilgili verilecek kararlarda karar nisabı % 100’dür.
c) 10. maddenin D ( D/g bendi hariç ) bendinde belirtilen hallere ilişkin verilecek kararlar veya şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi veya şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı hakkındaki kararların geçerli olabilmesi için, A, B ve C Grubu payların en az % 51’inin onayı gerekir.
d) Olağan ya da olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A, B, C Grubu paylardan her pay 15 (onbeş), diğer gruplara ait paylardan her pay 1 (bir) oy hakkına sahiptirler.

MADDE 20 : TOPLANTI YERİ VE GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

Pay sahipleri Genel Kurul toplantısı, şirket merkezinde ya da şirket faaliyetlerinin yürütüldüğü şirket merkezinin bulunduğu bölge içinde, başka uygun bir yerde yapılacaktır.
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.
Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 21 : BAKANLIK TEMSİLCİSİ’NIN BULUNMASI

İlgili Bakanlık Temsilcisi olağan ve olağanüstü tüm Genel Kurul toplantılarında hazır bulunur. Bakanlık Temsilcisi, toplantı tutanaklarını pay sahipleri ve/veya vekilleri ya da Genel Kurulda yetkili kılınmış olmaları halinde Genel Kurul Başkanlık Divanı ile birlikte imzalar. Bakanlık Temsilcisi’nin bulunmadığı Genel Kurul toplantıları ile Genel Kurul toplantı tutanakları ve toplantılarında alınan kararlar geçersizdir

MADDE 22 : HİSSEDARLARIN KANUNİ TEMSİLCİLERİ

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulunun bu hususdaki tebliğleri hükümlerine uygun olmak üzere; verecekleri vekaletname ile kendi aralarından veya hissedar olmayanlardan seçecekleri vekilleri vasıtasıyla temsil edilebilir. Bu halde vekiller, hem kendi oylarını ve hem de vekili bulundukları bir veya bir kaç kişiden olabilecek hissedarların oylarını kullanabilirler.

MADDE 23 : DUYURULAR

Şirkete ait duyurular Türk Ticaret Kanunu hükümleri mahfuz kalmak şartıyla ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.
Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait duyurular için Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
Duyuruların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerine uyulur.

MADDE 24 : USÜL

Oylar, el kaldırarak verilecektir. Ancak sermayenin % 10’ unu temsil eden hissedarların isteği ile gizli oylama yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

MADDE 25 : ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile İlgili Bakanlıktan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.
Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunda onaylanması gerekir.
Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

MADDE 26 : BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULU’NA GÖNDERİLECEK EVRAK:

Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında İlgili Bakanlığa verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu’nca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda kamuya duyurulur.

MADDE 27 : YILLIK HESAPLAR

Şirket cari yılı, her sene 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer.

MADDE 28 : KAR DAĞITIMI

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Kar Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, ve kamu yararına çalışan kurumlara ve eğitim kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Kar Payı:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5’i düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez; pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir. Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

MADDE 29 : KAR DAĞILIMI TARİHİ

Temettünün hissedarlara yapılacak ödemenin şekli ve tarihi, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Yönetim Kurulunun talebiyle, Hissedarlar Genel Kurulu’nda kararlaştırılır.

MADDE 30 : YEDEK AKÇE

Şirket sermayesinin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır.
Bu genel kanuni yedek akçenin herhangi bir sebepten ötürü azalması halinde, şirket yedek akçeyi aynı orana ulaşacak şekilde ayırmaya devam edecektir.
Genel kanuni yedek akçe, sermayenin yarısını geçmesi halinde, özellikle kayıpların telafisinde, işlerin az olduğu dönemlerde faaliyetlerin devam ettirilmesi, işsizliğin sonuçlarından korunmak için önlem almada kullanılabilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 519 ila 523’nci maddeleri saklıdır.

MADDE 31 :

BAKANLIĞA GİDECEK EVRAKLAR
Kaldırılmıştır.

MADDE 32 : TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

Bu şirket ana sözleşmesi hükümleri kapsamında olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN
ESAS SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN PAY GRUPLARINA VE BU GRUPLARA TANINAN İMTİYAZ VE KISITLAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket Ana Sözleşmesi’nin 8. maddesi uyarınca, Şirket A, B, C grubu hisseler nama yazılı D grubu hisseler hamiline olmak üzere dört ayrı pay grubu mevcuttur.

Şirket Ana Sözleşmesi’nin 19. maddesi uyarınca, imtiyaz hakkı oyda imtiyaz olup Şirket olağan ya da olağanüstü genel kurul toplantilarinda A, B ve C grubu paylardan her pay on beş (15)
oy hakkına sahiptir.

Ayrıca Ana Sözleşme’nin 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu, A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından dört (4) üye, B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından bir (1) üye ve C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından bir (1) üye olmak üzere, altı (6) üyeden oluşacak şekilde Genel Kurul tarafından seçilir.

A, B ve C grubu imtiyazlı hisselerin tamamına Metalfrio Solutions Soğutma San. ve Tic. A.Ş sahiptir. D grubu hisseler ise halka açık olup üzerinde bir imtiyaz bulunmamaktadır.