Bilgilendirme Politikası

Anasayfa » Bilgilendirme Politikası

KLİMASAN KLİMA SAN.ve TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimiz bilgilendirme politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin imkân verdiği ölçüde Şirketimizin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricinde vizyonunu, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde, pay sahipleri, sermaye piyasası katılımcıları ve kamunun bilgisine eşit bir biçimde sunmayı amaçlar.

Şirket, kamuyu aydınlatma konusunda Türk Ticaret Kanununa (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine faaliyette bulunduğu sektörün özelliğinin imkân verdiği ölçüde en yüksek düzeyde özen gösterir. Bu politika ŞIRKET ’ın pay sahipleri, menfaat sahipleri ve sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Şirket, Bilgilendirme Politikası’ nın oluşturulmasından, takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, şirket  tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir;

  1. İMKB’ye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları,
  2. Periyodik olarak İMKB’ye  KAP aracılığıyla iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar,
  3. Yıllık faaliyet raporları ( Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse internet sitemizde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
  4. Kurumsal internet sitesi { klimasan.com.tr }
  5. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
  6. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
  7. Telefon, elektronik posta, telefaks vb iletişim yöntem ve araçları

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel durum açıklamaları,  Muhasebe Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanır, yönetim kurulunun verdiği yetkiye istinaden Genel Müdür ile Muhasebe müdürü tarafından imzalanarak  İMKB Tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacı ile oluşturulmuş bulunan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na  ( KAP ) iletilir ayrıca  ŞIRKET  internet sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulur.

Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, yanıltıcı ifadelerden uzak ve anlaşılabilir olacak şekilde düzenlenir.

Ancak, kamuya yapılan hiçbir açıklama, Şirketin rekabet gücünü engelleyebilecek ve dolayısıyla Şirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar doğurabilecek olan bir bilgiyi içermez ve şirkete ait ticari sırlar açıklanamaz. 

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket ara dönem ve yıllık mali tabloları,  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır. Mevzuatın öngördüğü dönemler için bağımsız denetimden geçirilir ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite’nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu onayını takiben yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte KAP aracılığıyla İMKB’ye iletilerek kamuya açıklanır.

Geçmiş dönemlerle ilgili ara dönem ve yıllık mali tablolara internet sitesinden ulaşılabilir. 

Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketimizin internet sitesi www.klimasan.com.tr ‘ dir.

Şirket internet sitesinde, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirlenen bilgilere yer verilir ve değişiklikler güncellenir. Şirket internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

Şirket internet sitesinde, kamuya duyurulmuş geçmiş ve güncel bilgilere kolayca erişim sağlanmıştır.

Şirket internet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporunun içeriği, TTK, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanır. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu onayını müteakip, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur ve internet sitesinde yayınlanır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, TTK ve Şirket  Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırımı ve kâr dağıtımına ilişkin duyurular Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılmaktadır.

Medyaya Yapılacak Açıklamalar

Herhangi bir konuda Basın Toplantısı düzenlenmesi ve/ veya Basın Bülteni ile açıklama yapılması Genel Müdür talimatı ile gerçekleştirilir. Önemli durumlarda Yönetim Kurulu onayı alınır.

Düzenlenecek Basın Toplantısı ve/veya Basın Bülteni Kurumsal İletişim Bölümü basın kuruluşlarına duyurulur.

İdari sorumluluğu olanlarının belirlenmesi ve içsel bilgilere erşimi olanlar listesinin oluşturulması

İdari sorumluluğu olan kişiler, Şirket’ in yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile bu organların üyesi olmamakla birlikte, doğrudan veya dolaylı olarak şirket  ile ilgili içsel bilgilere erişebilen kişiler ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri içermektedir.

İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin listesi Merkezi Kayıt Kuruluşu’n da işlemlerimizi yapmak üzere vekalet verdiğimiz  ilgili kuruma elektronik olarak gönderilir ve basılı listeler elektronik ortamda şirkette saklanır.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi

İçsel bilgi olarak tanımlanan bilgiler, ihraç edilen halka açık menkul kıymetlerin değerini ve bu menkul kıymetleri elinde tutan veya edinen yatırımcıların bu araçlara ilişkin yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgilerdir.

Yasal hak ve menfaatlerin zarar görmesini önlemek amacıyla, içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi Yönetim Kurulu’nun ve/veya Genel Müdürün yetkisindedir. Erteleme döneminde bilgilerin gizliliğinin sağlanması bu bilgiye erişimi olan personelin sorumluluğunda olup, gizliliğin sağlanması için gerekli önlemler Genel Müdürlük tarafından alınır ve erteleme nedenlerinin ortadan kalkmasını müteakip hemen açıklama yapılır.

İçsel bilginin kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik tedbirler

İçsel bilgiye sahip şirket çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durum oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumunda İMKB’de açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. Genel ilke olarak, şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar.

Şirket çalışanları çalışma sürelerinde öğrendikleri şirketin ticari Sırrı kapsamına giren bilgileri çalışırken ve sonrasında korurlar ve bu bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar.

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile iletişim,

Şirket, pay sahipleriyle olan ilişkileri için özel bir birim oluşturmamış olup, pay sahipleri ile olan ilişkileri Muhasebe Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişiler tarafından yürütülmektedir.

Pay sahiplerinin şirketimize yoğun bir bilgi ve soru başvurusunda bulunmaması nedeniyle; şirketimizin pay sahipleri ile olan ilişkileri için özel bir birim oluşturulmamıştır.

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

İlke olarak Şirketimiz kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Şirketimizin ve yatırımcıların çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.

Geleceğe Yönelik Açıklamalar

Şirket, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, gerek görülmesi halinde geleceğe yönelik beklentiler Yönetim Kurulu ve/veya Genel Müdür onayı ile sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılabilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

I) Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri, yıllık olağan Genel Kurul’da belirlenir. Ücret belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, aldıkları sorumluluk, çalışma süresi, sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim gibi unsurlar dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi ve ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında, ayrıca, Şirketin uzun vadeli hedefleri ile benzer şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin ücret düzeyleri de göz önünde bulundurulur.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Şirket performansına dayalı ödeme yapılmaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne borç verilmez, kredi kullandırılmaz.

II) Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışanlar

Şirketimizin Üst Düzey Yöneticileri’ne Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticiler’e, ayrıca, yılsonlarında, Şirket’in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir.

Şirketimiz’de “Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası” belirlenirken; Şirket’in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur.

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı’nın bilgisindedir. Çalışan’ın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, Çalışan’a yönelik disiplin hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır.

Kar Dağıtım Politikası

Şirket karına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

Kar Dağıtım Politikamız ; Şirketimiz 2007 yılından başlayarak, her yıl oluşacak dağıtılabilir karın, ortaklara şirketin portföy yönetimi stratejilerine uygun olarak Yönetim Kurulunda belirlenecek ve ortaklığın sermaye yapısı ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek  oranda nakit temettü veya bedelsiz sermaye arttırımı yoluyla  ortaklarına dağıtılması yönündedir. Ne var ki, bu temel yaklaşımın yanısıra, ülkenin genel ekonomik koşulları ile sektörün ve şirketimizin mevcut durumu da dikkate alınarak bu politikaya sadık kalınmaya çalışılacak ve kar payı dağıtımı konusunda yasal sürelere kesinlikle uyulacaktır.

Karın dağıtımı, TTK’na ve SPK’ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir. 

Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz, sosyal, kültürel, eğitim, spor vb. amaçlı faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim’in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağış ve yardım yapılırken Maliye Bakanlığı’nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınır ve öncelikle vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde sosyal sorumluluk kriterlerine uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir.

Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarına detaylı bilgi verilir.